דף הבית > מדיניות ביטול עסקה

מדיניות ביטולים והחזרות

בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הנך רשאי/ת לבטל את העסקה שביצעת באתר ולהחזיר את המוצר תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין האדם לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש ממך תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

הודעה על ביטול העסקה ניתן למסור באחת הדרכים שלהלן:

בקישור הייעודי בדף הראשי באתר;
בדואר אלקטרוני  E-Service@hemilton.co.il
בדואר רשום בכתובת האופה 8, מודיעין
בפקס: 08-6852124;
בעל-פה בטלפון 08-6852114
או במשרדי החברה בכתובת האופה 8, מודיעין
בהודעת הביטול עליך לפרט שם, מספר זהות, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף.

 

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר; אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, החברה תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותהיה רשאית לגבות ממך דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. עליך להחזיר את המוצר, על חשבונך, למשרדי החברה בכתובת האופה 8, מודיעין. עלות ההחזרה חלה עליך ותשולם על ידך לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

 

על מנת למנוע אי נעימות ותביעת נזקים אנו מבקשים לוודא כי המוצר לא נפגם/ התקלקל/ ניזוק. הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצר אשר בכוונתך להחזיר.

 

החברה תבצע בדיקה למוצר לאחר חזרתו וככל שיתגלה כי המוצר נפגם החברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה בשל פגם במוצר שהוחזר.

 

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, החברה תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. הנך נדרש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך ולהודיע על כך לחברה. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם וכו' כאמור - תבוצע בדיקה מולך ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר.

עסקאות שלא ניתן לבטלן:

טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).

מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.

מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.

מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

 

ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הנ"ל, הוראות התקנון והוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981. במקרה של אי התאמה בין ההוראות הנ"ל והוראות התקנון להוראות החוק יגברו הוראות החוק.

Powered by Blacknet.co.il